Trang chủ

Nhập mã số sinh viên để xem kết quả học tập

Thông báo

Tài liệu

Lập trình Web PHP

-Cú pháp, các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình PHP.
-Lập trình hướng đối tượng trong ngôn ngữ lập trình PHP.
-Sử dụng PHP để xử lý...

Read More

Ngôn ngữ lập trình Python

Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình Python:
-Các khái niệm về ngôn ngữ lập trình Python.
-Các thành phần cơ...

Read More

Phương pháp lập trình hướng đối tượng

Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về lập trình hướng đối tượng với C++:
-Những nguyên lý và cách tiếp cận của kỹ thuật lập...

Read More

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cấu trúc dữ liệu và giải thuật:
-Mối liên hệ giữa giữa cấu trúc dữ liệu và giải...

Read More